Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Projekt „Fryzjer – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fryzjer – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny to projekt szkoleniowy realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa XII – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 100 osób dorosłych na potrzeby regionalnego i krajowego rynku pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • są aktualnie słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych (dowolnej specjalności), albo
  • są aktualnie słuchaczami kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, albo
  • są uprawnione do przystąpienia do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji fryzjer;
  • zamieszkują (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) na terenie woj. lubelskiego
  • złożyły komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu,
  • przeszły pozytywnie proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie.

Dofinansowanie z UE: 848 454,06 zł