logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Efektywne kształcenie zawodowe

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR, działający w ramach Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR realizuje projekt Efektywne kształcenie zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX; Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Okres realizacji projektu

1 stycznia—31 grudnia 2014 r.

Adresaci

240 nauczycielek i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorek i instruktorów praktycznej nauki zawodu (96 kobiet i 144 mężczyzn) zatrudnionych w szkołach zawodowych na terenie województwa lubelskiego lub u pracodawców (dotyczy instruktorów praktycznej nauki zawodu) z terenu woj. lubelskiego. Nauczyciele kształcenia zawodowego są tu rozumiani jako nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych, a instruktorzy praktycznej nauki zawodu są rozumiani zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu oferujemy:

  1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotów zawodowych (64 godz.) dla grupy 100 uczestników, rozpoczęcie zajęć: luty/marzec 2014 r.
  2. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie — planowanie, realizacja, ewaluacja i dokumentowanie (40 godz.) dla grupy 100 uczestników, rozpoczęcie zajęć: luty/marzec 2014 r.
  3. Planowanie i organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych (40 godz.) dla grupy 40 uczestników, rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2014 r.
  4. Równość szans w edukacji i praca z uczniem zdolnym (16 godz.) dla grupy 240 uczestników, rozpoczęcie zajęć: luty/marzec 2014 r.
pobierz formularz zgłoszeniowy (plik PDF, 146 kB)

Szkolenia będą realizowane w Lublinie, Zamościu, Chełmie i Białej Podlaskiej w weekendy i dni robocze. Ponadto dostosowując się do Państwa potrzeb możemy zorganizować grupę szkoleniową w każdej dowolnej miejscowości na terenie woj. lubelskiego (także w Państwa szkole/placówce), jeżeli grupa będzie liczyć co najmniej 10 osób.

Udział nauczycieli w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja

W projekcie mogą wziąć udział tylko nauczyciele zatrudnieni na umowę o pracę.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać i wydrukować, a następnie czytelnie wypełnić, podpisać i złożyć we właściwym ośrodku rekrutacji do projektu: osobiście albo pocztą (z dopiskiem „Efektywne kształcenie zawodowe”). Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji.

Adresy do wysyłki:

  • Firma Szkoleniowa KURSOR, ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin
  • Firma Szkoleniowa KURSOR, ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska
  • Firma Szkoleniowa KURSOR, ul. Hrubieszowska 37, 22-100 Chełm
  • Firma Szkoleniowa KURSOR, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość
Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 stycznia w godz. 8.00—16.00 w Lublinie, Zamościu, Chełmie i Białej Podlaskiej. Decyduje kolejność zgłoszeń: rekrutacja zostanie zakończona w momencie zebrania wymaganej liczby uczestników.
Informacji o projekcie udziela Biuro Projektu, mieszczące się w Lublinie przy ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin, tel. 81 534 89 31, 81 534 57 26.

Materiały promocyjne

Kolorowe materiały promocyjne — zachęcamy, żeby je wydrukować i powiesić np. na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim:

plakat (PDF, 100 kB)
ulotka strona 1 (PDF, 64 kB), strona 2 (PDF, 32 kB)

Projekt „Efektywne kształcenie zawodowe” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.