logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Dziś COVID-19, jutro lepsze od dziś, dotacje na kapitał obrotowy” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Dziś COVID-19, jutro lepsze od dziś, dotacje na kapitał obrotowy

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR realizuje projekt w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Nr umowy: POPW.01.05.00-06-0215/20-00. Umowa o dofinansowanie projektu „Dziś COVID-19, jutro lepsze od dziś”, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a firmą Ośrodek Szkolenia, Dokształcania, i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak, w ramach której beneficjent otrzymuje dotację na kapitał obrotowy.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 191 255,34 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 34/100).

Okres realizacji projektu

1 sierpnia 2020 r.–31 października 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 515 243 205 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.