logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Bliżej Europy – kompetencje językowe mieszkańców Dolnego Śląska

Zostały ostatnie wolne miejsca! Najwyższy czas, żeby jeszcze złozyć dokumenty zgłoszeniowe do projektu „Bliżej Europy – kompetencje językowe mieszkańców Dolnego Śląska”. Zapraszamy do kontaktu z biurem projektu: osobiście (przy ul. Ołtaszyńskiej 92c/9), telefonicznie (531 790 155; 570 650 657) lub przez e-mail.

Projekt Bliżej Europy – kompetencje językowe mieszkańców Dolnego Śląska jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Cel projektu

Celem projektu jest podwyższenie lub nabycie oraz dostosowanie kompetencji i kwalifikacji do potrzeb rynku pracy u 116 uczestników/uczestniczek projektu (w tym 81 kobiet i 35 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach oraz osób powyżej 50. roku życia poprzez szkolenia z języka angielskiego zakończone procesem certyfikacji kompetencji do 31.01.2018 r. Projekt zakłada realizację szkoleń z języka angielskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Adresaci

Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być jedynie osoba fizyczna w wieku 18 lat i więcej, ucząca się, pracująca lub zamieszkująca w rozumieniu kc na obszarach powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego, mieszcząca się co najmniej jednej z poniższych grup:

Szkolenia z zakresu języka angielskiego

Okres realizacji projektu

1 stycznia 2017—31 stycznia 2018 r.

Biuro Projektu

Szkoła Języków Obcych, ul. Ołtaszyńska 92c lok. 9, 53-034 Wrocław

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 339 77 15 lub 570 650 657 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.
Wartość projektu wynosi 527 820,00 zł, a kwoty dofinansowania – 475 018,00 zł.

Projekt „Bliżej Europy – kompetencje językowe mieszkańców Dolnego Śląska”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.