logo

Ośrodek Szkolenia Kierowców KURSOR w Lublinie

Regulamin uczestników szkolenia na kandydatów na kierowców kategorii „B” prowadzonych w Ośrodku Szkolenia Kierowców KURSOR w Lublinie

I. Część ogólna

1. Szkolenia prowadzone są z zachowaniem wszystkich wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 04.03.2016 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami (Dz.U. z roku 2015, r. poz. 155, z późn. zm.) OSK zapewnia niezbędne materiały do szkolenia i pomaga w uzyskaniu orzeczenia lekarskiego niezbędnego do wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę.

2. Prowadzone są następujące rodzaje szkoleń:

3. Szkolenie podstawowe może rozpocząć osoba, która posiada:

4. Szkolenie uzupełniające może rozpocząć osoba, która posiada zaktualizowany Profil Kandydata na Kierowcę i nie przystąpiła do egzaminu państwowego lub go nie zdała.

5. Program szkolenia podstawowego na kategorię „B” obejmuje:

6. Zajęcia teoretyczne są prowadzone w siedzibie OSK kilka razy w tygodniu w modułach po 3–4 godziny.

7. Zajęcia praktyczne nie mogą trwać dłużej niż 2 godziny dziennie w trakcie pierwszych 8 godzin nauki i następnie po 3 godziny dziennie w terminach uzgadnianych przez osobę szkoloną z OSK.

8. Szkolenie praktyczne na kursie podstawowym może się rozpocząć po ukończeniu szkolenia teoretycznego.

9. Po ukończeniu części praktycznej szkolenia jest przeprowadzany egzamin wewnętrzny z części teoretycznej przy użyciu testu komputerowego.

10. Pierwsze trzy podejścia do wewnętrznego egzaminu teoretycznego zawarte są w cenie kursu, kolejne płatne 10 zł/egz.

11. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z części teoretycznej jest przeprowadzany egzamin wewnętrzny z części praktycznej, na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

12. Pierwszy wewnętrzny egzamin praktyczny jest zawarty w cenie kursu, ewentualne kolejne są płatne po 50 zł.

13. Egzamin wewnętrzny praktyczny przeprowadza instruktor prowadzący, wyznaczony przez OSK.

II. Dokumentacja OSK

14. OSK przed przyjęciem osoby na szkolenie podstawowe lub uzupełniające:

15. Karta przeprowadzonych zajęć przez cały czas szkolenia znajduje się w posiadaniu OSK. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego karta jest przechowywana jako dowód odbycia wszystkich zajęć zgodnie z programem. W przypadku przerwania szkolenia kursantowi wydaje się kartę przeprowadzonych zajęć, zaś OSK przechowuje jej kopię.

16. Instruktor prowadzący egzamin teoretyczny lub praktyczny sporządza odpowiednią kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego, oddzielnie dla części teoretycznej i praktycznej, które po omówieniu i popodpisaniu przez instruktora oraz osobę szkoloną są przekazywane osobie szkolonej, a ich kopie przechowywane w dokumentacji OSK.

17. Po zakończeniu szkolenia podstawowego i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminów wewnętrznych Kierownik OSK następnego dnia roboczego aktualizuje Profil Kandydata na Kierowcę, który jest niezbędny do przystąpienia do egzaminu państwowego.

III. Pozostałe warunki

18. Instruktor ma obowiązek nie dopuścić do szkolenia osoby znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub pod działaniem innego środka obniżającego sprawność psychiczną i fizyczną.

19. W trakcie szkolenia w pojeździe może znajdować się oprócz osoby szkolonej i instruktora jeden dodatkowy uczestnik kursu lub inna osoba upoważniona na mocy obowiązującego rozporządzenia.

20. Odwołanie uzgodnionego wcześniej terminu jazdy może nastąpić przez telefon lub osobiście najpóźniej poprzedniego dnia roboczego do godziny 14.00. W przypadku nie stawienia się uczestnika szkolenia ponosi on koszt 25 zł za każdą nie odbytą godzinę.

21. Warunkiem dopuszczenia do szkolenia jest złożenie w sekretariacie OSK odpowiedniego wniosku i dokonanie wpłaty zaliczki w kwocie 400 zł przy szkoleniu podstawowym i całej wymaganej kwoty za szkolenie uzupełniające.

22. Warunkiem dopuszczenia do zajęć praktycznych szkolenia podstawowego jest wpłata drugiej raty opłaty za kurs w kwocie nie mniejszej niż 400 zł.

23. Przed 12 godziną zajęć praktycznych wymagana jest kolejna rata opłaty za kurs w kwocie nie mniejszej niż 300 zł.

24. Warunkiem przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i aktualizacji Profilu Kandydata na Kierowcę jest uzupełnienie wpłaty do wymaganej wysokości.

ostatnia aktualizacja: 08.06.2018 r.