Karta zgłoszenia na szkolenie
Gminna pomoc publiczna w 2023 r. w pytaniach i odpowiedziach.
17.07.2023 (pon.), 09:00
Imię i nazwisko pracownika Stanowisko Adres e-mail PESEL Miejsce urodzenia
/Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN/ /Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN/
Osoba do kontaktu: tel/fax:
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z siedzibą przy ul. Narutowicza 62 w Lublinie (kod pocztowy: 20-013 Lublin), tel.: 81 442 08 09, adres e-mail: szkolenia.lublin@kursor.edu.pl
2. Celem zbierania danych jest realizacja usługi szkoleniowej
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe otrzymanie zaświadczenia zgodnego z wzorem MEN na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu dla potrzeb sprawozdawczych Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR oraz wyrażam zgodę, aby Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR wprowadził dane na temat mojej instytucji do swojej bazy danych celem informowania mnie o realizowanych działaniach.
Dane do faktury Pieczątka zakładu pracy:
Odbiorca
Nabywca
NIP
Uwaga! W przypadku zgłoszenia i nie przybycia uczestnika na szkolenie bez wcześniejszej rezygnacji - (najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem) obciążymy zgłaszającą instytucję 100 % kwoty odpłatności za szkolenie. Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.
Zgłoszenia należy przesyłać mailem: szkolenia.lublin@kursor.edu.pl lub faxem: 81 442 08 09
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej