zasadnicza szkoła zawodowa

Nasze atuty

Zapraszamy do kształcenia ponadgimnazjalnego w klasie wielozawodowej!

Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata, w trakcie których odbywasz praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy.

Klasa wielozawodowa skupia uczniów uczących się w różnych zawodach. W szkole odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących. Wiedzę z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniowie zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego przez okres 4 tygodni w każdej klasie.

Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy, którego uczeń może wybrać samodzielnie i z którym zawiera umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Młodociany pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę, które jest zróżnicowane i w zależności od roku nauki wynosi:

…przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (dane ogłasza prezes GUS). Są to stawki minimalne, co oznacza, że pracodawca może ustalić wyższe wynagrodzenie.

Podczas praktycznej nauki zawodu uczniowie są zgłaszani do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kwalifikacje zawodowe potwierdza i nadaje Izba Rzemiosła (tytuł czeladnika) lub Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. Tytuł zawodowy uprawnia do wykonywania pracy w zawodzie zarówno w kraju, jak i we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Po zakończeniu nauki uczniowie zdają egzamin zawodowy.

Absolwenci ZSZ uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz świadectwo czeladnicze w danym zawodzie lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Mogą kontynuować naukę w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od razu od klasy drugiej, a po zdaniu matury studiować na uczelniach wyższych.

Kierunki kształcenia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa KURSOR w Zamościu rozpoczyna kształcenie we wrześniu 2016 r.
Nauka w naszej szkole jest całkowicie bezpłatna.