WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2013

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Napis nowość! przy nazwie kursu oznacza, że nie było go w ofercie WODN KURSOR w poprzednim roku szkolnym.

Organizacja szkoleń

Po wpisaniu fragmentu nazwy, poniżej zostaną pokazane tylko wybrane kursy.

Kursy kwalifikacyjne

Kursy nadające uprawnienia

Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora

20. Kancelaria szkolna, organizacja archiwum zakładowego

21. Prawo wewnętrzne szkoły/placówki nowość!

22. Statut szkoły – co i jak znowelizować? Co i jak uszczegółowić?

23. Alternatywne metody w ewaluacji wewnętrznej nowość!

24. Ewaluacja pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły

25. Autoewaluacja - metodą doskonalenia pracy nauczyciela profesjonalisty nowość!

26. Wykorzystanie wyników ewaluacji metodą wewnętrznej do budowania nadzoru pedagogicznego w szkole

27. Hospitacja, obserwacja, a może spacer edukacyjny? nowość!

28. Nadzór dyrektora nad realizacją podstawy programowej

29. Jakie działania podejmować w szkole, aby spełniać na poziomie A wymagania opisane w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym? nowość!

30. Jak zorganizować pracę zespołową w szkole, aby spełniać na poziomie A wymagania opisane w rozporządzeniu MEN o nadzorze pedagogicznym? nowość!

31. Promowanie wartości edukacji - wymogiem państwa wobec szkół i placówek nowość!

32. Wymagania państwa wobec szkół/placówek priorytetami pracy nauczyciela i kryterium doskonalenia pracy szkoły/placówki nowość!

33. Jak skutecznie i ciekawie przygotowywać materiały informacyjne o szkole / placówce? nowość!

34. Jak pozytywnie zaistnieć w mediach? - rola dyrektora w kształtowaniu wizerunku szkoły nowość!

35. Aspekty prawne rozwiązywania trudnych sytuacji w przedszkolu nowość!

36. Jak, zgodnie z prawem, protokołować zebrania rady pedagogicznej?

37. Dokumentowanie pracy szkoły/placówki - co, kiedy i jak dokumentować?

38. Procedury dokumentowania i przetwarzania danych osobowych w szkole/placówce

39. Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w szkołach i placówkach oświatowych – praktyczne zastosowanie

40. Dyrektor szkoły jako pracodawca – aspekty prawne polityki kadrowej nowość!

41. Podstawy prawne zwalniania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych nowość!

42. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkole/placówce nowość!

Reforma programowa

43. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego – nowe zadania szkoły i nauczycieli nowość!

44. Tworzenie programu nauczania do nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego nowość!

45. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego nowość!

46. Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych nowość!

47. Planowanie i dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole nowość!

48. Wychowawca klasy koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej nowość!

49. Kiedy? Co? Jak? – ocena efektywności udzielonej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej nowość!

50. Dziecko z trudnościami w uczeniu się w klasach I-III szkoły podstawowej

51. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

52. Adaptacja sześciolatka w szkole nowość!

53. Metody zabawowe rozwijające twórcze dyspozycje dziecka

54. Pedagogika zabawy – zabawy budujące dobry klimat w grupie

55. Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych

56. Z papierem za pan brat - zajęcia plastyczne inaczej

57. Co zrobić, aby dzieci były twórcze plastycznie? - ciekawe pomysły na „coś z niczego”

58. Elementarz reżysera - praca z młodymi recytatorami i aktorami

59. Przedmioty uzupełniające w szkole ponadgimnazjalnej nowość!

60. Realizacja przedmiotu uzupełniającego „Przyroda” w szkołach ponadgimnazjalnych nowość!

61. Doradztwo zawodowe w świetle przepisów dotyczących udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom w szkole

Awans zawodowy nauczycieli

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

68. Metody i techniki wspomagające proces uczenia się nowość!

69. Twórcze metody pracy z dziećmi wspomagające wzajemną komunikację i rozwój nowość!

70. Rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym nowość!

71. Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym?

72. Diagnoza dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

73. Jak motywować uczniów do pracy? nowość!

74. Tutoring – nowa metoda indywidualnego, wszechstronnego wspierania rozwoju ucznia nowość!

75. Metodyka pracy w świetlicy szkolnej nowość!

76. Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych nowość!

77. Jak sobie radzić w klasie z dzieckiem z wadą wymowy? nowość!

78. Uczeń zdolny – jak go rozpoznać? nowość!

79. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć - dlaczego osiągnięcia uczniów są niższe w odniesieniu do ich możliwości?

80. Indywidualizacja procesu kształcenia - praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się

81. Uczeń z trudnościami w uczeniu się nowość!

82. Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno -pedagogicznej o dostosowaniu wymagań do posiadanych dysfunkcji rozwojowych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia percepcyjno-motoryczne)

83. Uczeń z ADHD w klasie szkolnej nowość!

84. Zaburzenia koncentracji u dzieci nowość!

85. Dzieci z dyspraksją w szkole nowość!

86. Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem

87. Praca indywidualna z dzieckiem w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych

88. Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

89. Makrama — sztuka artystycznego wiązania sznurków nowość!

90. Dekoracje okazjonalne w szkole

91. „Jeszcze Polska nie zginęła…” - wartości patriotyczne w twórczości plastycznej nowość!

92. Kiedy wrzesień przyniósł jesień… nowość!

93. Pomysł … i znów jest piękne – recykling w plastyce nowość!

94. Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne nowość!

95. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym poprzez ekspresję teatralną nowość!

96. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym poprzez ekspresję taneczną i ruch z muzyką nowość!

97. Polskie tańce i zabawy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej nowość!

98. Zabawy i gry dydaktyczne w pracy indywidualnej z dzieckiem

99. Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna w szkole nowość!

100. Zajęcia dziennikarskie w szkole – przygotowanie do wydawania szkolnej gazetki nowość!

Ocenianie osiągnięć uczniów

Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Kursy komputerowe

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

120. Profesjonalny wychowawca klasy/internatu/bursy nowość!

121. Trening kompetencji wychowawczych wg założeń metodyki Gordona oraz Faber i Mazlish nowość!

122. Konsekwencje i granice w pracy z uczniem - zamiast kar

123. Pokolenie Y, pokolenie Google – nowe wyzwanie dla nauczycieli nowość!

124. Nowe zagrożenia uzależnień – profilaktyka nowość!

125. „Dzieci i młodzież w kłopocie” - praktyczna pomoc psychologiczna dla uczniów z trudnościami szkolnymi (warsztat dla osób wspierających dzieci i młodzież z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu)

126. Praca z „trudnym” wychowawczo dzieckiem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nowość!

127. Uczeń agresywny w szkole – procedury postępowania nowość!

128. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów w szkole/placówce?

129. Procedura Niebieskich Kart w szkole nowe zadania nauczycieli i wychowawców nowość!

130. Sprawcy, ofiary i świadkowie szkolnej przemocy – podstawy pracy wychowawczej z klasą nowość!

131. Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

132. Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza

133. Warsztat umiejętności rozpoznawania i świadomego katalizowania procesu grupowego przez wychowawcę klasy nowość!

134. Socjoterapia – skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży nowość!

135. Arteterapia w pracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze

136. Jestem chłopcem, jestem dziewczynką – o seksualności dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nowość!

137. O rozwoju psychoseksualnym – jak przygotować dobrą godzinę wychowawczą dla gimnazjalistów? nowość!

138. Demoralizacja ucznia - wybrane zagadnienia nowość!

139. Szkolne uroczystości i imprezy okolicznościowe trochę inaczej

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

Nowe kursy (dodane w ciągu roku szkolnego)

Tematy szkoleń rad pedagogicznych

Karta zgłoszenia oraz Karta zamówienia szkolenia

^ wróć na górę