WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Napis nowość! przy nazwie kursu oznacza, że nie było go w ofercie WODN KURSOR w poprzednim roku szkolnym.
Począwszy od stycznia 2015 r. nabór na nowe kursy kwalifikacyjne nie będzie prowadzony, ponieważ zostały one zastąpione studiami podyplomowymi dla nauczycieli — na które serdecznie Państwa zapraszamy!

Organizacja szkoleń

Po wpisaniu fragmentu nazwy, poniżej zostaną pokazane tylko wybrane kursy.

Kursy nadające uprawnienia

Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora

Reforma programowa

Awans zawodowy nauczycieli

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

44. Aktywny uczeń w procesie uczenia się

45. NLP: Modelowanie umysłu ucznia - inne podejście do pracy z uczniem

46. Techniki angażujące i motywujące uczniów nowość!

47. Istota i techniki efektywnego uczenia się nowość!

48. Cykl Kolba jako sposób na efektywne uczenie się nowość!

49. Metody i techniki zapamiętywania, czyli pamiętaj, że masz pamięć

50. MASTER – program przyspieszonego uczenia się – rozwijanie umiejętności poznawczych nowość!

51. Trening koncentracji nowość!

52. Twórcze myślenie jako umiejętność wspomagająca proces uczenia się, nauczania i rozwiązywania problemów nowość!

53. Metoda Dobrego Startu – założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć prowadzone tą metodą

54. Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu i w szkole – jak ją organizować?

55. Organizacja pracy grupowej w klasie nowość!

56. Metody diagnostyczne w przedszkolu nowość!

57. Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

58. Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

59. Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych

60. Pedagogika zabawy – zabawy budujące dobry klimat w grupie

61. Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne

62. Bożonarodzeniowe i zimowe inspiracje plastyczne — techniki dostosowane do wieku dzieci

63. Wielkanocne i wiosenne inspiracje plastyczne — warsztaty dla nauczycieli

64. Papieroplastyka – techniki IRIS FOLDING i TEA BAGS nowość!

65. Magia rąk – papierowa wiklina nowość!

66. Kreatywność językowa dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

67. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej

68. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

69. Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji polonistycznej nowość!

70. Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

71. Jak pomagać dziecku z zaburzoną integracją sensoryczną? nowość!

72. Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem

73. Praca z uczniem z zaburzoną komunikacją werbalną (jąkanie, mutyzm wybiórczy, afazja dziecięca) nowość!

74. Milczące dziecko w przedszkolu i szkole – postępowanie nauczyciela z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

75. Uczeń zdolny w szkole – formy i metody pracy wspierające jego rozwój nowość!

76. Indywidualizacja procesu kształcenia — praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się

77. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych nowość!

78. Planowanie, realizowanie i ewaluowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole i przedszkolu nowość!

79. Uczyć i rozumieć dziecko z ADHD nowość!

Ocenianie osiągnięć uczniów

Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Kursy komputerowe

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

109. Logodydaktyka – wpieranie rozwoju uczniów nowość!

110. Klasa jako grupa wychowawcza – umiejętności wychowawcze nauczycieli w pracy z zespołem uczniowskim nowość!

111. „Analiza zachowań uczniów w grupie/klasie – proces grupowy” – konstruowanie planów indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej nowość!

112. Empatyczna klasa czyli rzecz o relacjach, które pomagają w nauce nowość!

113. Zaburzenia zachowania u dzieci nowość!

114. Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza

115. Metodyka pracy wychowawczej systemu prewencyjnego ks. Jana Bosko nowość!

116. Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

117. Uczeń agresywny w szkole - aspekty prawne i procedury postępowania

118. Praca z „trudnym” wychowawczo dzieckiem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

119. Pokolenie Y, pokolenie Google – nowe wyzwanie dla nauczycieli

120. Granice i konsekwencje w pracy z uczniem zamiast kar nowość!

121. Wspieranie wychowawców klas - bezpieczna szkoła

122. Umiejętności terapeutyczne nauczyciela nowość!

123. Rozwój psychoseksualny nastolatka – jak przygotować dobrą godzinę wychowawczą dla gimnazjalistów? nowość!

124. Dziecko wykorzystane seksualnie – rozpoznawanie zjawiska nowość!

125. Nowe uzależnienia – media społecznościowe i portale internetowe nowość!

126. Uczeń nadmiernie korzystający z komputera i Internetu nowość!

127. Prawne i wychowawcze aspekty cyberprzemocy nowość!

128. Współpraca z rodzicami gwarantem rozwoju szkoły/placówki nowość!

129. Jak rozmawiać i współpracować z trudnymi rodzicami? nowość!

130. Jak skutecznie komunikować się z rodzicami? nowość!

131. Szkolne uroczystości i imprezy okolicznościowe trochę inaczej?

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

Nowe kursy (dodane w ciągu roku szkolnego)

Tematy szkoleń rad pedagogicznych

Karta zgłoszenia oraz Karta zamówienia szkolenia