WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Napis nowość! przy nazwie kursu oznacza, że nie było go w ofercie WODN KURSOR w poprzednim roku szkolnym.
Począwszy od stycznia 2015 r. nabór na nowe kursy kwalifikacyjne nie będzie prowadzony, ponieważ zostały one zastąpione studiami podyplomowymi dla nauczycieli — na które serdecznie Państwa zapraszamy!

Organizacja szkoleń

Po wpisaniu fragmentu nazwy, poniżej zostaną pokazane tylko wybrane kursy.

Kursy kwalifikacyjne

Kursy nadające uprawnienia

Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora

Reforma programowa

Awans zawodowy nauczycieli

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela

54. Rola współpracy nauczycieli w podnoszeniu efektywności nauczania nowość!

55. Wspieranie rozwoju ucznia na kolejnych etapach edukacji (przedszkole, szkoła podstawowa) nowość!

56. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się nowość!

57. Metody i techniki wspomagające proces uczenia się

58. Uczenie się jako aktywne przetwarzanie informacji nowość!

59. Codzienny trening kreatywności nowość!

60. NLP: Modelowanie umysłu ucznia - inne podejście do pracy z uczniem nowość!

61. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania nowość!

62. Jak motywować uczniów do pracy?

63. Metoda Dobrego Startu – założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć prowadzone tą metodą nowość!

64. Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu i w szkole – jak ją organizować? nowość!

65. Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym nowość!

66. Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych

67. Metody zabawowe rozwijające twórcze dyspozycje dziecka

68. Pedagogika zabawy – zabawy budujące dobry klimat w grupie

69. Rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym nowość!

70. Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne

71. Co zrobić, aby dzieci były twórcze plastycznie? – ciekawe pomysły na „coś z niczego”

72. Z papierem za pan brat – zajęcia plastyczne inaczej

73. Dekoracje okazjonalne w szkole

74. Pomysł… i znów jest piękne – recykling w plastyce

75. „Idzie lasem Pani Jesień, cały kosz pomysłów niesie” - tworzenie dekoracji i prac plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego nowość!

76. Bożonarodzeniowe i zimowe inspiracje plastyczne – techniki dostosowane do wieku dzieci nowość!

77. Wielkanocne i wiosenne inspiracje plastyczne – warsztaty dla nauczycieli nowość!

78. Upominkowy mix – nie tylko farbami nowość!

79. Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

80. Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym? nowość!

81. Wspomaganie rozwoju integracji narządów zmysłów u dzieci w wieku przedszkolnym nowość!

82. Metody diagnostyczne w przedszkolu nowość!

83. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej nowość!

84. Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? nowość!

85. Praca indywidualna z dzieckiem w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych

86. Wpływ zaburzeń mowy na trudności szkolne uczniów nowość!

87. Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem

88. Zaburzenia koncentracji u dzieci

89. Dziecko z trudnościami w uczeniu się w szkole podstawowej

90. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) w starszych klasach szkoły podstawowej i w gimnazjum nowość!

91. Uczeń z trudnościami w uczeniu się matematyki nowość!

92. Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dostosowaniu wymagań do posiadanych dysfunkcji rozwojowych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia percepcyjno-motoryczne)

93. Milczące dziecko w przedszkolu i szkole – postępowanie nauczyciela z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym nowość!

94. Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się

95. Rozpoznawanie i diagnozowanie zdolności uczniów nowość!

96. Dostosowanie form i metod pracy wspierających rozwój ucznia uzdolnionego nowość!

97. Metoda projektu edukacyjnego w pracy z uczniem zdolnym nowość!

98. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych uczniów zdolnych – rozpoznawanie i przeciwdziałanie

99. Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole

Ocenianie osiągnięć uczniów

Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Kursy komputerowe

Wychowawcze umiejętności nauczyciela

128. Tutoring – nowa metoda indywidualnego, wszechstronnego wspierania rozwoju ucznia

129. Współczesny nauczyciel – doradca, trener, coach nowość!

130. Jestem chłopcem, jestem dziewczynką – o seksualności dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

131. Socjoterapia – skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży

132. Arteterapia w pracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze

133. Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza

134. Trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?

135. Procedura Niebieskich Kart w szkole - nowe zadania nauczycieli i wychowawców

136. Nauczyciel „ofiarą” agresji i przemocy w szkole nowość!

137. Agresja na różnych poziomach rozwoju dziecka – sposoby przezwyciężania i zapobiegania nowość!

138. Uczeń agresywny w szkole - aspekty prawne i procedury postępowania

139. Kod zachowania - rozszyfrowywanie i zmiana trudnych zachowań u dzieci nowość!

140. Praca z „trudnym" wychowawczo dzieckiem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

141. „Dzieci i młodzież w kłopocie” - praktyczna pomoc psychologiczna dla uczniów z trudnościami szkolnymi (warsztat dla osób wspierających dzieci i młodzież z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu)

142. Pokolenie Y, pokolenie Google – nowe wyzwanie dla nauczycieli

143. Konsekwencje i granice w pracy z uczniem - zamiast kar nowość!

144. Wspieranie wychowawców klas - bezpieczna szkoła nowość!

145. Warsztat pracy wychowawcy – ćwiczenia, gry, zabawy w pracy z grupą nowość!

146. Jak radzić sobie ze szkolną absencją? - bezpieczeństwo w szkole nowość!

147. Przełamywanie barier w kontaktach z rodzicami nowość!

148. „Trudni rodzice” — czy można z nimi współpracować?

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne

Nowe kursy (dodane w ciągu roku szkolnego)

Tematy szkoleń rad pedagogicznych

Karta zgłoszenia oraz Karta zamówienia szkolenia