Studia podyplomowe dla nauczycieli

Muzyka, plastyka, WOK – organizacja zajęć artystycznych

Cel studiów

Celem tego kierunku studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje i uprawnienia do nauczania przedmiotów: plastyka i muzyka (do poziomu gimnazjum) oraz przedmiotu: wiedza o kulturze (do poziomu szkół ponadgimnazjalnych), a także prowadzenia zajęć artystycznych w innych placówkach kulturalnych i edukacyjnych. Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131).

Dla kogo?

Słuchaczami mogą zostać osoby, które ukończyły co najmniej studia I stopnia (licencjat) oraz mają przygotowanie pedagogiczne.

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, natomiast absolwenci z wykształceniem magisterskim (jednolitym i drugiego stopnia) uzyskują kwalifikacje do nauczania we wszystkich typach szkół.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, dające uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu plastyki, muzyki, wiedzy o kulturze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 540 godzin (w tym 180 godzin praktyk organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych)

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 2900 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2755 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 2610 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2465 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 2320 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

powrót do listy kierunków