Studia podyplomowe dla nauczycieli

Logopedia

Cel studiów

Celem tego kierunku studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Absolwenci będą mieli pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy zarówno teoretyczne jak i praktyczne.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych (np. szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych i in.) oraz w placówkach służby zdrowia (np. szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych). Absolwenci będą mieli również możliwość otwarcia prywatnej praktyki logopedycznej.

Kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów.

Dla kogo?

Słuchaczami mogą zostać osoby, które ukończyły co najmniej studia I stopnia (licencjat). Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które ukończyły kierunki pedagogiczne, psychologiczne, językoznawcze, medyczne, rehabilitacyjne (są to kierunki preferowane, ale nie obligatoryjne).

Wymaganym dokumentem od kandydata jest zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci studiów będą posiadali pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów logopedycznych, z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych. Są to standardy umożliwiające zdobycie absolwentom Certyfikatu Zawodowego Logopedy, który jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych.

Dodatkowe kwalifikacje

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy posiadają również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Treść rozporządzenia:

4.9) Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która:

– ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

– ukończyła studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

– ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

– ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy określone w § 21.

Absolwenci zdobędą wiedzę umożliwiającą podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń mowy. Będą również przygotowani do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej zarówno indywidualnej, jak i grupowej u osób w różnym wieku z różnymi zaburzeniami mowy. Ponadto każdy absolwent będzie posiadał umiejętność współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się diagnozą i terapią deficytów rozwojowych.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 625 godzin (w tym 90 godzin praktyk organizowanych w placówkach oświatowych i w placówkach służby zdrowia)

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin realizacji

Czterosemestralne studia podyplomowe, realizowane w pełym wymiarze czterech semestrów.

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 4900 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 4655 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 4410 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 4165 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 3920 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

Praktyki

powrót do listy kierunków