Studia podyplomowe dla nauczycieli

Informatyka

Przed rokiem akademickim 2017/2018 ten kierunek nosił nazwę „Informatyka i technologia informacyjna”.

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje do nauczania przedmiotu Informatyka do poziomu szkół ponadgimnazjalnych. Program studiów jest realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Dla kogo?

Słuchaczami mogą zostać osoby, które ukończyły co najmniej studia I stopnia (licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak warunkiem uzyskania kwalifikacji dla nauczycieli (nauczania w placówce oświatowej) jest posiadanie uprawnień pedagogicznych.

Uzyskiwane kwalifikacje

Ukończenie studiów będzie nadawało kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu „Informatyka” na wszystkich etapach edukacyjnych (do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.).

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 415 godzin (w tym 60 godzin praktyk organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych)

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 3000 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2850 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 2700 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2550 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 2400 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

Praktyki

powrót do listy kierunków