Studia podyplomowe dla nauczycieli

Etyka i filozofia w szkole

Cel studiów

Celem tego kierunku studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu etyki i filozofii zarówno w szkole podstawowej jaki i w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej poświęconej wybranemu praktycznemu problemowi etycznemu lub problemowi z zakresu dydaktyki etyki i filozofii.

Dla kogo?

Słuchaczami mogą zostać osoby, które ukończyły co najmniej studia I stopnia (licencjat) oraz mają przygotowanie pedagogiczne. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Uzyskiwane kwalifikacje

Ukończenie studiów będzie nadawało kwalifikacje do prowadzenia zajęć z etyki na wszystkich etapach edukacyjnych zgodnie z Komunikatem dotyczącym kwalifikacji nauczycieli do nauczania przedmiotu etyka opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej dnia 30.04.2014 r. oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe, w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia z etyki może prowadzić osoba, który ukończyła studia wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie etyki i posiada przygotowanie pedagogiczne.

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 375 godzin

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 3100 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2945 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 2790 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2635 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 2480 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

powrót do listy kierunków