Studia podyplomowe dla nauczycieli

Edukacja dla bezpieczeństwa

Cel studiów

Celem tego kierunku studiów podyplomowych jest przygotowanie pedagogiczne, metodologiczne i psychologiczne nauczycieli do nauczania nowego przedmiotu pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa”, który zastępuje obowiązujący do tej pory przedmiot „Przysposobienie obronne” (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17).

Dla kogo?

Ten kierunek studiów jest przeznaczony dla nauczycieli gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i wychowawców posiadających wykształcenie pedagogiczne (studia magisterskie lub ukończone Studium Nauczycielskie), którzy dysponują podstawową wiedzą z zakresu przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa (ustawa o systemie oświaty, rozporządzenie MEN o bezpieczeństwie i higienie pracy w szkołach i placówkach oświatowych, itp.) oraz zamierzają uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu problematyki edukacji dla bezpieczeństwa; przedstawicieli administracji rządowej i służb mundurowych, którzy mają przygotowanie pedagogiczne, a zamierzają w ramach studiów podyplomowych uzyskać przygotowanie specjalistyczne z zakresu edukacji ukierunkowanej na zagadnienia z problematyki bezpieczeństwa i zagrożeń.

Uzyskiwane kwalifikacje

W ramach studiów absolwent zdobywa aktualizacje oraz podwyższa swoje dotychczasowe kwalifikacje z zakresu problematyki bezpieczeństwa odnoszącego się do środowiska: szkolnego, lokalnego, regionalnego z uwzględnieniem działań profilaktycznych w przypadku możliwości wystąpienia potencjalnego zagrożenia.

Absolwent uzyskuje możliwość realizacji i doskonalenia procesu nauczania w zakresie powyższej problematyki zgodnie z obowiązującą podstawą kształcenia (podstawą prawną). Dodatkowo wzbogaca swoją dotychczasową wiedzę z zakresu umiejętności: skutecznego podejmowania działań w kontekście przeciwdziałania wszelkim skutkom zagrożeń, wspomagania procesu kształtowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt zdrowotnego i psychicznego funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 410 godzin (w tym 60 godzin praktyk )

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 2900 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2755 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 2610 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2465 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 2320 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

powrót do listy kierunków