Studia podyplomowe dla nauczycieli

Doradztwo zawodowe

Cel studiów

Celem tego kierunku studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak również osób dorosłych.Absolwenci posiądą umiejętności wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji osób wymagających porady i niezorientowanych na rynku pracy. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131).

Dla kogo?

Ten kierunek studiów jest przeznaczony zarówno dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela-doradcy zawodowego, jak i dla pracowników urzędów pracy, samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się kształtowaniem zasobów ludzkich.

Słuchaczami mogą zostać osoby, które ukończyły co najmniej studia I stopnia (licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1207 z późn. zm.).

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 360 godzin (w tym 60 godzin praktyk )

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS

Termin realizacji:

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 2900 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2755 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 2610 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2465 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 2320 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

Praktyki

powrót do listy kierunków