Studia podyplomowe dla nauczycieli

Surdopedagogika i tyflopedagogika nowość

Cel studiów

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi (zburzenia wzroku, słuchu) w zakresie metod i form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131).

Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Dla kogo?

Kierunek jest przeznaczony dla osób posiadających wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą oraz z osobami z uszkodzonym słuchem.

UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskiwane kwalifikacje

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu Surdopedagogiki i Tyflopedagogiki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu ukończonych studiów podyplomowych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich po ukończeniu studiów podyplomowych mogą prowadzić zajęcia we wszystkich typach szkół.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 635 godzin (w tym 240 godzin praktyk )

Efekty kształcenia: 90 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin realizacji

Czterosemestralne studia podyplomowe, realizowane w ciągu trzech semestrów.

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 3400 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 3230 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 3060 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2890 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 2720 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

powrót do listy kierunków