Studia podyplomowe dla nauczycieli

Resocjalizacja i socjoterapia

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego oraz zajęć socjoterapeutycznych. Absolwenci będą też mogli wykonywać zawód kuratora sądowego. Program studiów jest realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)

Dla kogo?

Ten kierunek jest przeznaczony dla osób posiadających wykształcenie wyższe (min. licencjat); wskazane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego. Do podjęcia nauki na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej.

Uzyskiwane kwalifikacje

Świadectwo studiów z zakresu resocjalizacji i socjoterapii będzie umożliwiało absolwentowi m.in. zatrudnienie na stanowisku:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Absolwent uzyska również możliwość ubiegania się o zatrudnienie w instytucjach poza oświatą gdzie tego typu kwalifikacje są wymagane np. ośrodku pomocy społecznej.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 360 godzin (w tym 120 godzin praktyk )

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 2800 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2660 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 2520 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2380 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 2240 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

powrót do listy kierunków