Studia podyplomowe dla nauczycieli

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Cel studiów

Celem studiów jest:

Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Słuchacze nabędą umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym.

Dla kogo?

Dodatkowe wymagania od kandydata na studia:

Od kandydata jest wymagane zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym (B1). Akceptowalne zaświadczenia to:

Kandydaci nieposiadający dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego mogą podjąć studia podyplomowe na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego ich kompetencje językowe.

kurs języka angielskiego

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia pozwalają na zdobycie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności (zarówno metodycznych, jak i merytorycznych), uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I–III szkoły podstawowej.

UWAGA! Aby móc nauczać języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III, osoby, które nie posiadają kwalifikacji do pracy jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego muszą takie kwalifikacje zdobyć, oraz muszą posiadać jeden z certyfikatów na poziomie kompetencji językowej B2, o których mowa w załączniku do rozporządzenia MENiS z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 410 godzin (w tym 60 godzin praktyk )

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 3400 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 3230 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 3060 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2890 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 2720 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

Praktyki

powrót do listy kierunków