Studia podyplomowe dla nauczycieli

Wychowanie do życia w rodzinie

Przed rokiem akademickim 2017/2018 ten kierunek nosił nazwę „Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna”.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Program studiów realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Dla kogo?

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne (ukończyły studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe z zakresu pedagogiki). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Uzyskiwane kwalifikacje

Ukończenie studiów będzie nadawało kwalifikacje do prowadzenia zajęć z Wychowania do życia w rodzinie na wszystkich etapach edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 410 godzin (w tym 60 godzin praktyk )

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 2900 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2755 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 2610 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2465 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 2320 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

Praktyki

powrót do listy kierunków