Studia podyplomowe dla nauczycieli

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

Cel studiów

Celem tego kierunku studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponadto poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.

Dla kogo?

Ten kierunek studiów jest przeznaczony zarówno dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela-bibliotekarza, jak i dla osób bez uprawnień pedagogicznych, pragnących nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne.

Słuchaczami mogą zostać osoby, które ukończyły co najmniej studia I stopnia (licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 350 godzin (w tym 75 godzin praktyk )

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 2800 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2660 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 2520 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2380 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 2240 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

Praktyki

powrót do listy kierunków