Studia podyplomowe dla nauczycieli

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Cel studiów

Kierunek studiów przygotowuje do zintegrowanego oddziaływania wobec małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny o charakterze profilaktycznym, diagnostycznym, rehabilitacyjnym i terapeutycznym. Celem tego kierunku studiów jest przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie:

Dla kogo?

Studia na tym kierunku są dla pedagogów - pedagogów specjalnych; logopedów; psychologów; rehabilitantów; lekarzy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.426) „kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która (...) ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (...) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne(...)”.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach:

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 350 godzin (w tym 120 godzin praktyk )

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 2800 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2660 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 2520 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2380 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 2240 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

Praktyki

powrót do listy kierunków