Studia podyplomowe dla nauczycieli

Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Cel studiów

Celem tego kierunku studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z niepełnosprawnością intelektualną, z przewlekłymi chorobami, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z zaburzeniami sensorycznymi, z dysfunkcjami narządu ruchu i ze szczególnymi uzdolnieniami.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131).

Dla kogo?

Słuchaczami mogą zostać osoby, które ukończyły co najmniej studia I stopnia (licencjat) i mają przygotowanie pedagogiczne. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Kierunek jest przeznaczony przede wszystkim dla: nauczycieli przedszkoli i szkól ogólnodostępnych, psychologów i pedagogów szkolnych, psychologów i pedagogów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawców pracujących w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, nauczycieli realizujących zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych.

Osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej realizowany przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, zapraszamy na przygotowane specjalnie dla nich semestralne uzupełniające studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dające uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych (w tym integracyjnych) oraz do prowadzenia rewalidacji indywidualnej, terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 2013, poz. 532) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Uzyskane kwalifikacje są zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 520 godzin (w tym 150 godzin praktyk organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych)

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 3000 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2850 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 2700 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2550 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 2400 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

Praktyki

powrót do listy kierunków